REGULAMIN wersja 1.01 ważna od dnia 22.07.2015

Art. 1 Definicje

Sklep internetowy -platforma internetowa prowadzona przez Agnieszkę Berner i Zbigniewa Lefika prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej AZ SPORT s.c. pod adresem URL: www.ilovesport.com.pl i we wszystkich subdomenach.

 

Użytkownik sklepu internetowego-  podmiot, spełniający warunki powyższego Regulaminu, który uzyskał  dostęp do serwisu sklepu internetowego ilovesport.com.pl wszystkich jego subdomen na zasadach określonych w Regulaminie.

a)   Visitor - ODWIEDZAJĄCY – podmiot niezarejestrowany w serwisie sklepu ilovesport.com.pl uprawniony do przeglądania oferty handlowo-usługowej oraz komunikacji z w/w sklepem

b)   Guest - ODWIEDZAJĄCY – podmiot nie posiadający KONTA w serwisie sklepu ilovesport.com.pl uprawniony do przeglądania oferty handlowo-usługowej i komunikacji oraz do dokonania zakupu towaru z oferty sklepu po wypełnieniu formularza zakupowego ale bez konieczności uprzedniej rejestracji w serwisie sklepu.

c)    Customer - KUPUJĄCY – podmiot, który dokonał pełnej Rejestracji w wyniku której zostało wygenerowane dla niego indywidualne KONTO.

Konto – prowadzony dla użytkownika /w ramach umowy świadczenia usługi elektronicznej/ przez AZ SPORT spółka cywilna  oryginalne wejście do serwisu, posiadające nazwę /podpis/, będące zbiorem informacji o działaniach Użytkownika w ramach serwisów oraz jego dane.

Umowa świadczenia usługi elektronicznej – bezterminowa umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem usługobiorcą, a AZ SPORT s.c.   jako Usługodawcą obejmująca swym zakresem administrowanie i obsługę Konta Użytkownika w  ramach serwisu ilovesport.com.pl .

Dział administracyjny sklepu - zespół organizacyjny zajmujący się sprawami technicznymi sklepu ilovesport.com.pl oraz i działań dokonywanych przez Użytkowników w ramach tegoż portalu.

Biuro obsługi klienta – dział zajmujący się obsługą sklepu oraz realizowaniem wysyłki zamówień kupujących.

Rejestracja- procedura zakładania Konta, oraz jego potwierdzenia (przez ilovesport.com.pl).

Regulamin – niniejszy regulamin AZ SPORT s.c.  określający zasady funkcjonowania sklepu internetowego ilovesport.com.pl wraz ze wszystkimi subdomenami.

Administrator danych osobowych- Jest to podmiot praw i obowiązków, który sprawuje władztwo nad przetwarzaniem danych osobowych przez zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami.

SPRZEDAWCA I USŁUGODAWCA – oferta handlowo-usługowa emitowana na stronach serwisu sklepu ilovesport.com.pl stanowi ofertę Agnieszki Berner i Zbigniewa Lefika prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej AZ SPORT spółka cywilna, ul. Zamkowa 48a, 95-200 Pabianice, NIP 731-204-84-92, REGON 360649960 (dalej: AZ SPORT s.c)i z w/w zawierana jest (jako stroną) umowa sprzedaży.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego URL: ilovesport.com.pl

Produkt-–rzecz do sprzedaży lub usługa oferowana w sklepie internetowym ilovesport.com.pl

Producent – podmiot wytwarzający dany produkt będący w ofercie sklepu ilovesport.com.pl

Kupujący / Klient- podmiot będący użytkownikiem serwisu sklepu ilovesport.com.pl będący konsumentem (w rozumieniu art. 221 k.c.).

Kupujący Profesjonalny / Klient Profesjonalny- podmiot będący użytkownikiem serwisu sklepu ilovesport.com.pl nie będący konsumentem (w rozumieniu art. 221 k.c.).

Zakup –  umowa sprzedaży zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym złożona z „ obowiązkiem zapłaty” potwierdzona w chwili składania zamówienia.

Cena towaru- aktualna detaliczna wartość produktu oferowanego w serwisie sklepu ilovesport.com.pl w chwili składania zamówienia, wyrażona w walucie polskiej, zawierająca wymagane prawem podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

Rabat lub promocja – suwerenne działanie właściciela sklepu ilovesport.com.pl do czasowych lub grupowych obniżek cen towarów lub usług, opisanych w poniższym Regulaminie.

Katalog produktów- lista produktów wraz z ich opisem i zdjęciami/plikami multimedialnymi oraz dostępną ilością egzemplarzy i ich aktualną ceną.

Dostawa- usługa dostarczenia zakupionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Kupującego (usługa door to door) lub miejsce wskazane przez Przewoźnika do odbioru przesyłki świadczona za jego pośrednictwem. (paczkomaty)

Koszt dostawy- cena jaką zapłaci dodatkowo Kupujący za dostawę zakupionych produktów, generowana na podstawie wyboru Kupującego – co do wyboru Przewoźnika – lub decyzja AZ  Sport s.c. w kwestii przydzielania rabatów i promocji.

Wysyłka – wszystkie czynności  wykonywane przez dział obsługi klienta dotyczące wdrożenia realizacji dostawy  – od chwili złożenia zamówienia do momentu przekazania Przewoźnikowi.

Przewoźnik- firma kurierska lub inna współpracująca z AZ Sport s.c. realizująca dostawę.

Zdjęcie produktu- obraz rzeczy oferowanej do sprzedaży wykonany z natury lub stanowiący obraz rzeczy będącej elementem akcji reklamowej jej producenta.

Dostępność- określana jako : ilość (sztuk) egzemplarzy znajdujących się na stanie magazynowym, lub gdy wartość równa jest „0” przewidywany termin dostawy.

Zamówienie- wyrażenie woli zakupu z „obowiązkiem zapłaty” przez Kupującego towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym ilovesport.com.pl przesłanych za pośrednictwem serwisu w/w sklepu.

Koszyk zakupowy- narzędzie serwisu służące do informowania Kupującego o obecnym stanie listy zakupowej wraz z jej kalkulacją wartości i kosztach dostawy.

Zwrot produktów- czynność polegająca na odesłaniu zakupionego produktu zgodnie z prawem do odstąpienia od umowy kupna  lub będącą realizacją prawa reklamacji zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

Zmiana zamówienia- powiadomienie przesłane przez kupującego elektronicznie lub telefonicznie o zmianie realizowanego  zamówienia.

Wiadomości mailowe- wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną przez dział obsługi klienta na adres mailowy użytkownika wskazany przy rejestracji bądź składania zamówienia ( w przypadku Kupujących niezarejestrowanych) dotyczące stanu realizacji zamówienia, reklamacji lub informacji marketingowej.

NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez AZ Sport s.c, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

Sklep stacjonarny – oznacza miejsce do obsługi kupujących usytuowane: 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 48a.

Odbiór osobisty- odbiór zakupionego w sklepie ilovesport.com.pl produktu dokonywany  przez Kupującego lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią  w miejscu sklepu stacjonarnego.

Kontakt- mailowy na adres biuro@ilovesport.com.pl, pocztowy: AZ Sport s.c. 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 48a, infolinia: nr: (+48) 42 214 90 24, (+48) 733 213 632,  Opłata za połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.

Przerwa techniczna – przerwa w realizowaniu usługi elektronicznej dostępu do stron serwisu ilovesport.com.pl wynikająca z konserwacji serwerów lub software serwisu, którego celem jest zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa i prawidłowego działania sklepu.

Art. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z serwisu sklepu internetowego ilovesport.com.pl wszystkich jego subdomen w tym zawierania umów kupna oferowanych produktów i usług. Regulamin może być zmieniany przez właściciela sklepu, o którym mowa w art.3 Regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach serwisu sklepu lub pocztą e-mail.

Art. 3 AZ SPORT s.c. z siedzibą w Pabianice, 95-200 Pabianice przy ul. Zamkowa 48a , REGON 360649960, NIP 7312048492, którego własnością jest sklep internetowy ilovesport.com.pl wraz z subdomenami.

Administratorem Danych Osobowych AZ Sport s.c. jest Agnieszka Berner.

Powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz dokonano zgłoszenia do GIODO.

Art. 4 § 1 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 2  Wyjątek stanowią ODWIEDZAJĄCY - użytkownicy dokonujący przeglądu stron serwisu sklepu oraz komunikacji.

Art. 5 Rejestracja osoby fizycznej nieprowadzącej w ramach serwisu sklepu ilovesport.com.pl działalności gospodarczej - osoba winna wypełnić całość formularza zgłoszeniowego oraz danych do wysyłki podając: imię i nazwisko, e-mail, datę urodzenia, PESEL, adres, kod pocztowy, miasto, nr. tel. lub nr. tel. kom.

Art. 6 Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej o której mowa w art.4 może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Użytkownika. Podczas Rejestracji osoba ta wypełnia formularz zgłoszeniowy podając: imię i nazwisko, e-mail, datę urodzenia, adres, kod pocztowy, miasto, nr. tel. lub nr. tel. kom., pełną nazwę firmy, adres pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza (siedziba), adres e-mail, numer telefonu firmowego, NIP, REGON oraz odpowiednio nr wpisu do właściwego rejestru z jego oznaczeniem (np. rejestry prowadzone przez KRS, ewidencja działalności gospodarczej) lub PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Art. 7 Po otrzymaniu przez serwis sklepu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację. W chwili potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a AZ SPORT s.c. której przedmiotem są usługi świadczone przez AZ SPORT s.c. w ramach sklepu internetowego ilovesport.com.pl we wszystkich subdomenach w warunkach określonych w Regulaminie.

Art. 8 Dane osobowe /personalne i kontaktowe / Użytkowników sklepu ilovesport.com.pl oraz jego wszystkich subdomenach mogą być wykorzystane jedynie do celu w jakim zostały podane, z wyjątkiem uzasadnionych przypadkówwynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

Art. 9 § 1 Użytkownik wyraża zgodę i ustawowo upoważnia AZ SPORT s.c.  do przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych / Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 / Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 2.  AZ SPORT s.c.  może czasowo odmówić usunięcia danych Użytkownika / dotyczy także adresu IP Użytkownika / jeżeli nie uregulował On wszystkich należności wobec AZ SPORT s.c. lub swoim dotychczasowym zachowaniem na stronach sklepu lub jego subdomenach naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Art. 10 Użytkownik może odstąpić od zwartej Umowy / opisanej w art.7/ w terminie nie później jak 14 dni od jej zawiązania, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej /z adresu email podanego przy rejestracji/ lub w formie pisemnej.

Art.11 § 1 Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji, Użytkownikowi zostaje utworzone Konto – przypisane do danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

§ 2  Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Użytkownika na stronie ilovesport.com.pl zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Użytkownika w serwisie ( otrzymanie wiadomości elektronicznej potwierdzającego).

Art.12 § 1. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w czasie Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować. Usuwanie przez Użytkownika przedmiotowych danych, o których mowa w art.5 lub art.6 a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych w trakcie korzystania z usług świadczonych przez  AZ SPORT s.c.  jest zabronione.

§ 2.  Usunięcie danych Użytkownika z baz danych portalu jest możliwe zgodnie z art.9 Regulaminu i jest dokonywane przez Administratora tych danych.

Art. 13 Dla każdego Konta musi być przypisany inny adres e-mail.

Art. 14 Użytkownikowi zabronione jest korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, wyjątek stanowi udostępnienie Konta przez Użytkownika innym osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działań w jego imieniu.

Art. 15 § 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie w tajemnicy hasła do swojego Konta w serwisie sklepu ilovesport.com.pl

§ 2. Odzyskiwanie hasła -  Użytkowni, który zapomniał swojego hasła, może użyć narzędzia do jego odzyskania umieszczonego na stronie sklepu, w wyniku którego na adres mailowy Użytkownika użyty podczas rejestracji zostaje wygenerowane nowe hasło do zalogowania, które może następnie sam zmienić według własnego uznania.

Art. 16 Konta są niezbywalne – wyjątkiem jest Konto zarejestrowane na przedsiębiorcę wraz ze zbyciem na rzecz innego przedsiębiorcy całości bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Art. 17 Wszelkie informacje umieszczane przez AZ SPORT s.c. na stronach sklepu ilovesport.com.pl a w szczególności na stronach katalogu produktów mają charakter informacji handlowej i  są wiążące.

Art. 18 AZ SPORT s.c.  oświadcza, iż posiada majątkowe prawa autorskie do emitowanych w serwisie ilustracji, zdjęć i plików multimedialnych lub uzyskała wszelkie zgody od ich właścicieli celem prowadzenia akcji reklamowej.

 Art. 19 Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania i powielania treści ofert lub ich elementów umieszczonych w serwisach lub ich wykorzystania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody AZ SPORT s.c.

Art. 20 Wszelkie elementy graficzne, rozwiązanie techniczne i inne elementy strony WWW serwisu ilovesport.com.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, skrypty Java Script, arkusze CSS i linki multimedialne, przysługują AZ Sport s.c. i podlegają ochronie prawnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Art. 21 W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowieńRegulaminu lub przepisów prawa dotyczących serwisu sklepu ilovesport.com.pl, jego Konto może zostać zablokowane lub/i w skrajnych przypadkach usunięte – o czym Użytkownik zgodnie z powyższym zapisem został powiadomiony.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Art. 22 AZ Sport s.c. dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 43 lub Mozilla 50 lub Opera 30 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

Art. 23 Zamówienie

§ 1 Zamówienie jest zbiorem aktualnych danych dotyczących produktów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku zakupowym  oraz obecnym stanie listy zakupowej wraz z jej kalkulacją wartości, stanowiącą sumę cen zamówionych produktów, kosztów  i rodzajów dostawy, wyrażona w walucie polskiej oraz uwzględniająca wszystkie wymagane prawem podatki.

§ 2 W koszyku zakupowym w chwili składania zamówienia można dokonać wyboru opcji „odbiór osobisty” w sklepie stacjonarnym – bezpłatny, jest możliwy po wcześniejszym opłaceniu przedpłatą wartości zamówienia.

§ 3 Zamówienia może składać podmiot będący Użytkownikiem (art.4, art.5 i art.6 Regulaminu) odpowiednio:

a)  Użytkownik (art.4) nie będący wcześniej zarejestrowany i nie wyrażający takiej chęci, po wcześniejszym zrealizowaniu procedury zakupowej (wyborze produktów zakupu i umieszczeniu ich w koszyku zakupowym) oraz wypełnieniu formularza dostawy w tym: imienia i nazwiska, PESEL, adresu zamieszkania, nr. tel., adresu e-mail, oraz adresu do realizacji wysyłki lub wyborze Przewoźnika – adresu zgodnego z jego ofertą.

Przedmiotowy Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową o fakcie złożenia zamówienia.

b)  Użytkownik (art.5) po wcześniejszym zalogowaniu i zrealizowaniu procedury zakupowej oraz wypełnieniu formularza dostawy (adres do wysyłki i wyborze dostawy – ewentualnie „odbiór osobisty”)

c)  Użytkownik (art.6) po wcześniejszym zalogowaniu i zrealizowaniu procedury zakupowej oraz wypełnieniu formularza dostawy (adres do wysyłki).

Przedmiotowy Użytkownik posiada możliwość realizacji dostawy zamówionych produktów we własnym zakresie (za pośrednictwem swojego Przewoźnika, po wybraniu opcji „odbiór osobisty”) tylko w przypadku gdy adres do odbioru określono jako: 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 48a, w godz. 10.00- 16.00 (zgodnie z  art. 25 lit. a Regulaminu).

§ 4 Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Produkty dostępne w sklepie, dostępne w chwili składania Zamówienia. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania propozycji zawarcia Umowy przez Użytkownika.

§ 5 W celu dokonania zakupów należy dodać do Koszyka zakupowego wybrane produkty i złożyć Zamówienie klikając przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Podstawą jego realizacji jest poprawne i kompletne wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza Zamówienia.

§ 6 Każde Zamówienie złożone przez Użytkownika wymaga Potwierdzenia Złożenia Zamówienia ze strony AZ SPORT s.c. w formie wiadomości e-mail.

§ 7 Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika "Potwierdzenia realizacji zamówienia".

§ 8 Rezygnacja z zamówienia – Kupujący ma możliwość rezygnacji z zamówienia tylko i wyłącznie do czasu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez serwis sklepu ilovesport.com.pl. Po jego potwierdzeniu Kupujący powinien niezwłocznie w godzinach pracy serwisu skontaktować się telefonicznie lub mailowo celem powiadomienia o rezygnacji z zamówienia. Powyższe uprawnienie, nie uchybia uprawnieniom Klienta do odstąpienia od umowy stosownie do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Art. 24 Zmiana zamówienia

§ 1 Kupujący ma możliwość zmiany zamówienia do momentu zakończenia realizacji wysyłki będącej przedmiotem zamówienia na następujących zasadach :

a)  Zmiana przed zatwierdzeniem zamówienia – Kupujący może dowolnie dokładać i odejmować produkty do koszyka zakupowego lub się z niego wycofać  - nie zostaje wtedy zawarta umowa sprzedaży.

b)  Zmiana po zatwierdzeniu zamówienia - zmiana dotyczy produktów zawartych w zamówieniu (w tym np.: numeracji produktu (rozmiar) lub zamiany produktu na inny oferowany w sklepie. Kupujący musi dokonać nowego zamówienia i opłacić je po czym zostanie zrealizowana wysyłka (rozliczenie należności nastąpi na zasadach określonych w § 2)

c)  Zmiana po zatwierdzeniu zamówienia – poprzez żądanie usunięcia produktu z listy zamówienia – wysyłka będzie możliwa po dokonaniu płatności za całe zamówienie.

d)  Zmiana zamówienia po zatwierdzeniu zamówienia z wyborem „płatności za pobraniem” Kupujący otrzyma stosowną korektę dokumentacji zakupowej wraz z dostawą aktualnego produktu.

§ 2  W przypadku gdy zmiana zamówienia pociągnie za sobą konieczność zwrotu całości lub części należności (z poprzedniego zamówienia) dla Kupującego, Sprzedający dokona jej zwrotu na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie 7dni wystawiając stosowne korekty dokumentacji zakupowej.

Art. 25 Płatności

§ 1 Płatności można dokonać na zasadzie:

a)  „Płatność za pobraniem” – przy odbiorze zakupionych produktów (dostępna tylko w przypadku wyboru odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia).

b)  Przedpłatę – za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Transakcja dokonywana jest za pomocą systemu serwisu Przelewy24.pl i zgodnie z regulaminem tego serwisu (DialCom24 Sp. z o.o). W sprawach związanych z transakcją na stronie Przelewy24.pl należy kontaktować się bezpośrednio z operatorem pod tel. (061) 847 52 64 lub e-mail: serwis@przelewy24.pl

c)  Przedpłata - na konto bankowe

                        (ING, nr: 78 1050 1461 1000 0092 1246 6628)

§ 2  Sprzedawca wystawi paragon lub fakturę – zgodnie z dyspozycją Kupującego.

§ 3 W/w faktura lub paragon zostanie przesłana wraz z zamówieniem.

§ 4 W przypadku braku zapłaty za zamówione Produkty w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika "Potwierdzenia realizacji zamówienia" transakcja zostanie uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

Art. 26 Dostawa

§ 1 Koszty Dostawy ponosi Kupujący. Przy zamówieniu powyżej 500 PLN wysyłka jest darmowa.

§ 2 Opłata za przesyłkę :

Firma

Usługa typu

Forma płatności

Do 5 kg

Od 5 kg do 9 kg

Inpost Paczkomaty sp. z o.o.

„odbiór z miejsca wybranego paczkomatu”

Przelew-przedpłata

9,26 zł

9,26 zł

DPD Polska sp. z o.o.

Krajowa CLASIC           „ door to door”

Przelew-przedpłata

13,97 zł

16,40 zł

DPD Polska sp. z o.o.

Krajowa CLASIC           „ door to door”

Pobranie

16,42 zł

18,86 zł

X

„odbiór osobisty”

Przelew-przedpłata

0 zł

0 zł

 

§ 3 Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia (w serwisie sklepu) oraz dokonaniu stosownej opłaty Sprzedawca realizuje wysyłkę zakupionych produktów na wskazany w formularzu zakupowym: adres do wysyłki lub lokalizację miejsca odbioru wskazanego przez Przewoźnika, poprzez przekazanie przesyłki kurierowi lub wyspecjalizowanej firmie współpracującej w tym zakresie z AZ Sport s.c.( wymienionych w załączniku n 1 Niniejszego Regulaminu), o czym Kupujący został niniejszym powiadomiony. Realizacja Zamówienia następuje w momencie wysłania do Kupującego paczki o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Zamówienia. Dostawa jest realizowana na zgodnie z Regulaminem świadczenia usług przez danego przewoźnika.

a)  Wysyłka realizowana jest w dni robocze w ciągu 24h od chwili złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dzień wolny wysyłka będzie zrealizowana w pierwszym terminie w dniu roboczym według kolejności listy zakupowej.

b)  Dostawa dla Kupującego Profesjonalnego dokonana na zasadach hurtowych realizowana jest po wcześniejszym powiadomieniu Kupującego o kosztach wysyłki doliczanych dodatkowo do wartości zakupionych produktów.

c)  Wysyłka „za pobraniem” jest możliwa tylko po wcześniejszym wyrażeniu woli przez Kupującego na warunkach określonych przez Sprzedającego.

Wysyłka za pobraniem jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej określonej w Zał. Nr 1 (przedmiotowego Regulaminu).

d)  Zmiana adresu do wysyłki jest możliwa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie tylko do momentu przekazania zamówionego przez Kupującego produktu kurierowi bądź innej firmie realizującej dostawę.

e)  W przypadku niedotrzymania terminów dostawy (3 dni robocze), uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia odpowiedzialność i ewentualne reklamacje należy składać do podmiotu realizującego dostawę.

f)  Kupujący, podczas odbioru produktu od Przewoźnika, ma obowiązek dokonania sprawdzenia  w zakresie stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego produktu, a także zgłoszenia przy odbiorze wszelkich wad i zgłoszenia reklamacji.

g)  W przypadku gdy Kupujący po dokonaniu zamówienia i zrealizowaniu wysyłki nie odbierze zakupionych produktów bezpośrednio od Przewoźnika lub z adresu będącego wskazanym miejscem odbioru (paczkomaty lub oddział firmy kurierskiej) w terminie 48 godzin od terminu powiadomienia przez Przewoźnika (o gotowości do odbioru) w wyniku czego zamówienie zostanie odesłane do Sklepu ilovesport.com.pl, Kupujący pokrywa koszt jego odesłania w wysokości identycznej z kosztami nieodebranej dostawy oraz ponownej wysyłki w kwocie zgodnej z dokonanym wyborem ponownej dostawy.

h)  W przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty” Kupujący lub wyznaczona może dokonać odbioru zakupionego produktu w sklepie stacjonarnym w godzinach jego pracy w terminie 72 godz. od otrzymania przez Użytkownika "Potwierdzenia realizacji zamówienia" (licząc dni robocze). W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie automatycznie anulowane i zwrócone do magazynu.

 § 4  Dostawę uznaje się za zrealizowaną w momencie podpisania jej odbioru pod ustalonym adresem dostawy w Formularzu Zamówienia.

Art. 27 Reklamacje

§ 1

 1.      Sklep ilovesportcom.pl zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Przepisy art. 556 i nast. k.c. stosuje się wprost.
 2.      Wszystkie Produkty dostępne w sklepie są nowe.
 3.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4.      W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do złożenia Reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty wydania towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 5.      Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 2

 1.      Sugerowanym sposobem złożenia reklamacji przez Kupującego jest reklamacja w formie pisemnej. Nie wyłącza to jednak możliwości złożenia reklamacji w innej, wybranej przez Kupującego formie – taka reklamacja również zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 2.      W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub np. drogą mailową (na adres biuro@ilovesport.com.pl) Kupujący może pobrać ze strony Formularz Reklamacji Towaru lub samodzielnie sporządzić reklamację zawierającą co najmniej wszystkie informacje zawarte w/w Formularzu.
 3.      Po sporządzeniu reklamacji Klient winien dostarczyć reklamowany towar wraz z prawidłowo sporządzonym dokumentem reklamacji (jeśli został sporządzony) oraz dowodem zakupu (paragon lub fakturę w oryginale lub kopii) na adres:

AZ SPORT s.c.

Ul. Zamkowa 48a

95-200 Pabianice

 1.     Reklamację można również dostarczyć osobiście pod adres w/w adres Sklepu.

§ 3

 1.             W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi Kupujący może żądać:

-  naprawienia towaru;

-  wymiany towaru na wolny od wad;

-  obniżenia ceny;

-  odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

§ 4

 1.             W przypadku żądania Kupującego dotyczącego: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, wolny od wad lub obniżenia ceny, termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W tym terminie Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrzenia Reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail i/lub na numer telefonu i/lub adres podany przez Kupującego przy składaniu reklamacji lub w inny wskazany przez Kupującego sposób. W/w informacje mogą być wskazane Formularzu Reklamacji (jeśli został wypełniony) lub samodzielnie sporządzonej reklamacji ( jeśli została sporządzona).  
 2.             Jeżeli w ramach reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności roszczeń konsumenta.

§ 5

 1.      W przypadku uznania żądania naprawy lub wymiany towaru Sprzedawca dokona ich w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego przy uwzględnieniu m.in. charakteru wady, dostępności towaru lub jego poszczególnych części.
 2.      W przypadku sprzedaży dla konsumenta Sprzedawca może jednak odmówić żądaniu naprawy lub wymiany towaru, w sytuacji gdy jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nadmiernych kosztów (w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową) oraz zaproponować inne rozwiązanie.
 3.      W przypadku opisanym w pkt 2. Kupujący może zmienić żądanie, może również odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia wady istotnej lub żądać obniżenia ceny.
 4.      Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 6

 1.      W przypadku, w którym reklamacja złożona jest po raz pierwszy, a Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwy towaru na wolny od wad lub wadę usunie.
 2.      W przypadku w/w Kupujący może dokonać zmiany sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową, który zaproponował przedsiębiorca (tj. zamiast wymiany zażądać naprawy lub zamiast naprawy zażądać wymiany)
 3.     Zamiana opisana wyżej nie będzie możliwa w sytuacji, doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcą. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 7

 1.      W przypadku uznania przez Sprzedawcę Reklamacji w zakresie naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad, a następnie Sprzedawca ponownie dostarczy Produkt na własny koszt wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami wysyłki.
 2.      W przypadku uznania żądania odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci zapłaconą cenę wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami wysyłki.
 3.      W przypadku uznania obniżenia ceny, Sprzedawca ponownie dostarczy Produkt za pośrednictwem podmiotu wskazanego w Załączniku nr 1 oraz zwróci kwotę, o którą cena została obniżona wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami wysyłki.
 4.      W przypadku żądania obniżenia ceny prosimy o wskazanie kwoty, o którą cena Produktu ma zostać obniżona i w konsekwencji zwrócona Kupującemu zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 3. Obniżona ceny powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5.      W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy a związanych z uznaniem reklamacji, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 6.      Jeżeli Kupujący dokonał płatności przelewem z rachunku bankowego zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty).
 7.     W przypadku płatności przelewem pocztowym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi po konsultacji z Kupującym za jego uprzednią zgodą wyrażoną w trakcie składania reklamacji np. w sposób wskazany w Formularzu Reklamacji lub samodzielnie sporządzonej reklamacji ( jeśli zostały wypełnione i/ lub sporządzone).
 8.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Kupującego składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Kupującego.

§ 8

 1.      W przypadku ponownej reklamacji, Kupującemu przysługują roszczenia wskazane w § 4 niniejszego artkułu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiany lub Sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy, który na nim ciążył, przy wcześniejszym żądaniu ze strony Kupującego, Sprzedawca nie może zmienić żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny złożonego przez konsumenta w ramach reklamacji z tytułu rękojmi.
 2.      Przy ponownej reklamacji, tj. w przypadku pierwszej reklamacji, oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy wada ma charakter istotny.

§ 9

W przypadku nieuznania przez Sprzedawcę Reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Kupującego za pośrednictwem podmiotu wskazanego w Załączniku nr 1.

§ 10

W momencie odbioru zamówionego Produktu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie stanu przesyłki czy nie jest uszkodzona – nie jest to jednak obowiązkowe.

§ 11

Zgodnie z ogólnymi zasadami współżycia społecznego Sprzedawca prosi aby reklamowany towar był czysty, niezabrudzony oraz higienicznie nieszkodliwy.

§ 12

1 W przypadku ujawnienia uszkodzenia zamówionych produktu wraz z oryginalnym opakowaniem w chwili odbioru od Przewoźnika Kupujący obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

 1.      sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Przewoźnika lub w inny sposób przyjęty u danego Przewoźnika;
 2.       złożenia u Przewoźnika  reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie;
 3.      poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie pisemnej; za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości    e-mail

Art. 28 Odstąpienie od umowy sprzedaży

§ 1 Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

§ 2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

§ 3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, dla usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, zwracamy się z prośbą o poinformowanie AZ SPORT s.c. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

§ 4 Kupujący może skorzystać ze wzoru Formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie www.ilovesport.com.pl  jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 6 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyrazi wyraźnie zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7 Rzecz wraz z Formularzem ( jeśli został wypełniony przez Kupującego) należy wysłać na adres:

AZ SPORT s.c.

Ul. Zamkowa 48a

95-200 Pabianice

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

§ 8 Klient ponosi koszty bezpośrednie zwrotu rzeczy.

§ 9 Prosimy o nie wysyłanie przesyłek za pobraniem albo na koszt Sprzedawcy chyba, że wcześniej tak uzgodniono.

§ 10 Sprzedawca wskazuje aby zwracane Produkty były w takim stanie, w jakim zostały otrzymane tj. bez śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

§ 11 Niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania paczki Sprzedawca dokona sprawdzenia Produktów i jeżeli spełnia wszystkie powyższe wymagania, dokona zwrotu zapłaty za Produkty w sposób wskazany przez Kupującego np. w Formularzu ( jeśli został wypełniony)

§ 12 Jeżeli była wystawiona faktura VAT, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopię faktury wyśle do Kupującego pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty za produkty na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub w inny wskazany przez niego sposób.

§ 13 Produkt, którego zwrot nie zostanie uznany przez Sprzedawcę zostanie odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres np. adres wskazany w Formularzu ( jeśli został wypełniony).

§ 13 O decyzji Sprzedawcy, Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub przesyłką pocztową, zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta np. Formularzu ( jeśli został wypełniony).

§ 14 Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 15 Wymiana produktu – jeżeli produkt (nowy, nie używany) nie będzie odpowiadał (rozmiarowo, wizualnie) Kupującemu ma on prawo do jego wymiany na inny produkt (inny rozmiar) znajdujący się w ofercie sklepu ilovesport.com.pl po wcześniejszej korekcie kosztów zakupu – jednak odesłanie i wysłanie nowego produktu odbywa się na koszt Kupującego.

Art. 29 Usługi dodatkowe

§ 1 W ramach świadczeń bezpłatnych usług elektronicznych:

a)  Newsletter

b) Prowadzenie konta Użytkownika

c) „Powiadom znajomego” – narzędzie wykorzystujące system wiadomości mailowej. Polegające na tym, iż zarejestrowany i zalogowany Użytkownik sklepu ilovesport.com.pl chcąc powiadomić swojego znajomego o interesującym go produkcie stanowiącego ofertę w/w sklepu przesyła obraz i opis oferty oraz umieszcza w określonym polu adres e-mail odbiorcy do którego zamierza przesłać wiadomość. Przekazaną wiadomość należy traktować jako dobrowolną wiadomość Użytkownika ( nie serwisu sklepu ilovesport.com.pl). Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika przedmiotowego narzędzia w działaniach niezgodnych z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem ( m.in. spaming).

§ 2 Aby otrzymywać newslettera Użytkownik musi wyrazić zgodę. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera wysyłając wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji z newslettera na adres : biuro@ilovesport.com.pl (ewentualnie klikając w link na dole strony otrzymanego newslettera)

Art. 30 Promocje i rabaty

§.1 Wszelkie rabaty i promocje  przyznawane przez sklep ilovesport.com.pl stanowią jego suwerenną decyzję o czym niniejszym Użytkownik został uprzedzony i nie będzie rościł sobie żadnych praw z tego tytułu.

§.2 Ewentualne rabaty i promocje mogą mieć charakter :

a)  Ilościowy – w zależności od ilości zakupionych produktów ( ich łącznej wartości)

b)  Grupowy – dla określonej grupy kupujących.

c)  Czasowy – w konkretnie określonym wcześniej czasie (np. „happy hours ”)

d)  Kombinacji powyższych możliwości.

§.3 Wybór formy i czasu ewentualnych rabatów i promocji należy do AZ SPORT s.c.

§.4 Informacja o ewentualnym rabacie będzie widoczna na stronach sklepu przy konkretnej ofercie lub newsletterze.

Art. 31 Polityka prywatności

§ 1  Ochrona prywatności Użytkowników sklepu ilovesport.com.pl jest szczególnie ważnym punktem w prowadzonej działalności dla właściciela i całego zespołu pracowników naszego sklepu. Poprzez stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniamy wysokie standardy polityki prywatności. Pozyskane dane zabezpieczone są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa. Dostęp do w/w informacji udzielany jest tylko upoważnionym i uprawnionym pracownikom oraz współpracownikom ( firmom zewnętrznym: np. kurierom, w ramach podpisanych umów o przetwarzanie danych osobowych) w celu niezbędnym do prawidłowego prowadzenia sklepu ilovesport.com.pl w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Dodatkowo został przeprowadzony audyt zewnętrzny dokonany prze firmę SK Admin  (ul .Obornicka 117/7, 62-002 Suchy Las) dotyczący infrastruktury oraz procedur przetwarzania danych osobowych, w wyniku, którego potwierdzono, iż sklep internetowy ilovesport.com.pl i stacjonarny dostosowany jest do wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r (Dz. U. 2014. Poz. 1182)

 

§ 2. Administratorem danych osobowych jest:

AZ Sport s.c Agnieszka Berner

Ul. Zamkowa 48a

95-200 Pabianice

NIP: 731 204 84 92, Regon: 360649960

Powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest Dominika Rybak oraz dokonano zgłoszenia do GIODO.

 

§ 3 Zgoda i ustawowe upoważnienie Użytkowników jest podstawą dla AZ Sport s.c. do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji i rozliczania usług świadczonych w ramach sklepu ilovesport.com.pl oraz jej subdomen.

 

§ 4 Podawanie jakiekolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe i wysyłkowe są niezbędne do przeprowadzenia transakcji (zawarcie umowy sprzedaży). Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych / Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926/. Powyższe dane służą również w celach kontaktowych z Użytkownikiem w szczególności do powiadamiania o zmianach w Regulaminie. Informacje o AZ Sport s.c.  i świadczonych przez nią usługach, promocjach i rabatach przesyłane są pocztą mailową / na podany adres e-mail / - Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

§ 5 Okazjonalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnionych bezpośrednio na stronach sklepu – na zasadach ankiety – AZ Sport s.c. zbiera informacje od Użytkowników i Odwiedzających / w przypadku Odwiedzających tylko i wyłącznie poprzez wejście przez stronę sklepu/, wyrażenia zgody na udział w ankiecie i upoważnieniu AZ Sport s.c. do przetwarzanie danych w niej zawartych/ dane demograficzne i profile /takie jak: wiek, wykształcenie /. Dane te służą do badania zainteresowań i oczekiwań Użytkowników i Odwiedzających, są wykorzystywane do tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników i Odwiedzających przekazywanych partnerom marketingowym AZ Sport s.c. Ujawnianie tych danych jest zawsze dobrowolne a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości ankietowych. W przypadku Odwiedzających nie muszą oni uczestniczyć i brać udziału w ankiecie.

§ 6 AZ Sport s.c. może odmówić usunięcia danych Użytkownika / dotyczy to także adresu IP Użytkownika / jeżeli nie uregulował On wszystkich należności wobec AZ Sport s.c. lub swoim dotychczasowym zachowaniem na stronach sklepu ilovesport.com.pl i jej subdomenach, naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§.7 Podczas połączeń internetowych zbierane są przez AZ Sport s.c. informacje o logach serweraadresy IP w celach technicznych oraz ogólnych statystycznych informacji demograficznych /m.in. o lokalizacji – regionie z którego następuje połączenie/.

§ 8 Pliki „cookies” są stosowanie przez AZ Sport s.c. w ramach działania sklepu ilovesport.com.pl. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosować treść i usługi do indywidualnych zapotrzebowań Użytkowników i ich zainteresowań. Ponadto służą do opracowywania ogólnych statystyk. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” w Twojej przeglądarce.

Art. 32 Rozwiązywanie umowy na świadczenia usługi elektronicznej

Rozwiązanie umowy o świadczenie bezpłatnej usługi elektronicznej w postaci obsługi Konta Użytkownika w serwisie sklepu ilovesport.com.pl następuje na wyraźne wyrażenie woli tegoż użytkownika (w formie pisemnej lub wiadomości e-mail – wysłanego z adresu użytego przy rejestracji) niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji.

Wyjątek stanowi sytuacja zdefiniowana w Art. 21 przedmiotowego Regulaminu.

Art. 33 Przerwy techniczne

§.1 W czasie normalnej pracy sklepu ilovesport.com.pl występować będą możliwie krótkie przerwy techniczne w celu dokonania aktualizacji oprogramowania na serwerze, które zostaną wdrożone w czasie najmniejszego obciążenia.

§.2 Informacje o planowanychprzerwach technicznych i przewidywanym okresie ich trwania umieszczane są na stronach sklepu.

Art. 34 Konkursy

§. 1 W ramach sklepu ilovesport.com.pl i jej subdomen właściciel AZ Sport s.c. może ogłaszać i przeprowadzać konkursy dla zarejestrowanych Użytkowników serwisu.

§. 2 Do każdego KONKURSU zostanie ogłoszony oddzielny REGULAMIN-Konkurs.

 Postanowienia końcowe

Art. 35  Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

§ 1 Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a AZ Sport s.c. której przedmiotem są usługi świadczone przez AZ Sport s.c. w ramach sklepu ilovesport.com.pl oraz jej subdomen w warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

§ 2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 r. ).

§ 3 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AZ Sport s.c. w ramach sklepu ilovesport.com.pl oraz jej subdomen będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§ 4 Nie należy składać Zamówień w przypadku braku akceptacji Regulaminu i zasad Polityki Prywatności.

§ 5 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

 

Art. 36 Załączniki:

a)  Zał. Nr 1 : Przewoźnicy – adresy, strony www. , strony do sprawdzenia śledzenia przesyłki, strona i kontakt do składania reklamacji u Przewoźnika.

b)  Zał. Nr 2 : Formularz „ Zgłoszenia reklamacji”

c)  Zał. Nr 3 : Formularz „Odstąpienia od umowy”

d)  Zał. Nr 4 : Zasady użytkowania produktu – symbole i objaśnienia

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

ZAŁACZNIK NR 1:

„Przewoźnicy – adresy, strony www. , strony do sprawdzenia śledzenia przesyłki, strona i kontakt do składania reklamacji u Przewoźnika”

AZ Sport s.c. dokonując sprzedaży towarów za pośrednictwem strony sklepu internetowego ilovesport.com.pl oraz sklepu stacjonarnego realizuje wysyłkę zamówionych produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej współpracując w tym zakresie z:

 •          Firma kurierska: DPD Polska Sp. z o.o.
  Oddz./Łódź
  95-010 Dobra k. Strykowa
  ul. Wodna 38a

 Realizuje usługę dostawy typu „door to door”, formy płatności : przedpłata- przelew i za pobraniem.

 Regulamin DPD (Regulamin świadczenia usług w obrocie krajowym) plik do pobrania na stronie:

 https://www.dpd.com.pl/Wysylka/Warunki-wykonywania-uslugi-krajowe

Śledzenie przesyłek na stronie:

https://www.dpd.com.pl/Moje-DPD/Zlokalizuj-przesylke

 •          Firma INPOST Paczkomaty Sp. z o.o.
  Warszawa
  Ul. Cybernetyki 21

 Realizująca usługę dostawy ze sklepu pod wskazany w chwili zamówienia adres paczkomatu, forma płatności przedpłata- przelew.

Regulamin Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. (plik do pobrania) na stronie:

https://paczkomaty.pl/pl/cenniki-i-regulaminy

Śledzenie przesyłek:

https://paczkomaty.pl/pl/znajdz-paczke

ZAŁĄCZNIK Nr 2: 

Formularz reklamacji - ilovesport.com.pl

Formularz reklamacyjny

 ..................., dn............. 20.... r.

  AZ Sport s.c.

  Ul. Zamkowa 48a

  95-200 Pabianice

                                         Formularz reklamacyjny

REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko ......................................

Dowód sprzedaży nr.(paragonu, faktury) ........................................

Adres: ..................................................

Adres c.d : ............................................

e-mail: ...................................................

tel. .......................................................

Data nabycia towaru .......................................................

Nazwa towaru.................................................................

Nr zamówienia ................................................

Ilość reklamowanego towaru …… ……....szt. po................zł

Ogólna wartość towaru …..…………………….zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI:  opis wad

………………………………………………………………......................................................................

………………………….…………………………………………………………………………………….............................

......………………………………...........................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone  ......................................... 

Żądanie Reklamującego …………………………………………………………..

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny zgodnie z treścią postanowień art. 27 Regulaminu nastąpi zwrot gotówki przelewem na rachunek bankowy Reklamującego, lub odbiór osobisty.

Nr..rachunku..........................................................................................................

Produkt można reklamować do 24 – miesięcy od daty zakupu.

AZ SPORT s.c. zobowiązuje się do poinformowania reklamującego o wynikach rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia reklamacji do siedziby firmy. ( liczy się data stempla pocztowego w dniu przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę )

Wraz z formularzem należy przesłać dokumenty i rzeczy zgodnie z Art. 27§2 Regulaminu sklepu internetowego ilovesport.com.pl

Zapoznałem się z warunkami serwisu i akceptuję je.

                                                                                           ………………………………….......                                                                                          

(czytelny podpis reklamującego)

ZAŁĄCZNIK Nr 3:

Formularz odstąpienia od umowy - ilovesport.com.pl

ODSĄPIENIE OD UMOWY

(TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA)

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 poz.827 ) . Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży  bez podania przyczyny w terminie 14 dni  od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, wystarczy że wypełni FORMULARZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY dostępny na naszej stronie internetowej przed upływem tego terminu, zgodnie z warunkami opisanymi w art. 28 Regulaminu.

ilovesport.com.pl

ZAŁĄCZNIK Nr 4:

ZASADY UŻYTKOWANIA OBUWIA

1. Obuwie powinno być rozsznurowane podczas jego wkładania.

2. Obuwie należy wkładać przy pomocy łyżki do butów, aby uniknąć załamania zakładek i rozerwania cholewek.

3. W celu uniknięcia przetarcia zapiętek zawsze należy nosić obuwie dokładnie zasznurowane. ( duże znaczenie ma tutaj właściwe dobranie obuwia do tęgości i długości stopy).

4. Zabrudzone obuwie należy oczyścić przy użyciu wilgotnej szmatki lub szczotki. Bezpośrednio po przyjściu do domu, należy usunąć wilgotną ściereczką pozostałości błota, soli i środków chemicznych używanych na ulicach, aby nie dopuścić do i zaschnięcia.

5. Niedopuszczalne jest pranie obuwia - pozbawia to skórę elastyczności powoduje jej pękanie oraz osłabia szwy i spoiny klejowe.

6. Należy unikać przemoczenia obuwia - szczególnie skórzanego, jeśli jednak to nastąpi, przemoczone obuwie wymaga suszenia w temperaturze pokojowej. Obuwie należy rozsznurować, wywinąć język, następnie wypełnić wnętrze butów papierem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Suszyć z dala od źródła ciepła (piecyków, kaloryferów itp.). Przemoczone tworzywa skóropodobne ulegają rozwarstwieniu.

7. Należy ostrożnie stosować pasty samo-połyskowe,  które na niektórych skórach mogą powodować odbarwienie, plamienie i uszkodzenie lica,  także tworzenie się grubej, wykruszającej się warstwy pasty na powierzchni skór.

8. Obuwie należy używać zgodnie z przeznaczeniem np.: obuwie domowe do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych, obuwie sportowe np.: do gry w koszykówkę na hali czy n boisku.

9. W czasie użytkowania naszego obuwia prosimy o przestrzeganie właściwej i systematycznej konserwacji obuwia, wykorzystując do tego celu odpowiednie środki dla danego rodzaju skóry. Prosimy zwrócić uwagę na podany niżej  oraz instrukcje dołączone przez producentów środków konserwujących.

10. Pamiętaj obuwie noszone codziennie łatwo ulega zniszczeniu.

 SPOSÓB KONSERWACJI

 •                 Skóra licowa i tworzywa skóropodobne        

CZYSZCZENIE:

Czyścić włosianą szczotką lub przecierać wilgotną gąbką lub szmatką.

 KONSERWACJA:

Stosować pasty i kremy do skór lub tworzyw skóropodobnych zgodnie z kolorem wierzchu.

 •                 Pull-up i crazy horse

CZYSZCZENIE:

Czyścić włosianą szczotką lub przecierać wilgotną gąbką lub szmatką.

KONSERWACJA:

Stosować środki konserwujące w areozolu przeznaczone do danego rodzaju skór. Nie stosować past i kremów!.

 •                 Nubuk, welur

CZYSZCZENIE:

Czyścić gumową szczotką lub zmoczoną, mocno wyciśniętą szmatką.

KONSERWACJA:

Stosować środki konserwujące w areozolu przeznaczone do danego rodzaju skór. Nie stosować past i kremów.

 •                 Tworzywa skóropodobne i welurowe

CZYSZCZENIE:

Przecierać wilgotną szmatką.

KONSERWACJA:

Nie stosuje się.

 •                 Tkanina

CZYSZCZENIE:

Czyścić gąbką zmoczoną w roztworze łagodnych środków piorących.

KONSERWACJA:

Stosować impregnaty w areozolu do tkanin.

    INSTRUKCJE I ZNAKI DOTYCZĄCE OBUWIA ORAZ AKCESORII SPORTOWYCH

SKŁAD SUROWCOWY: Patrz wszywka przy produkcie oraz legenda.

LEGENDA:

ACRYLIC – AkrylLEATHER – SkóraPOLYESTER – PoliesterPOLYAMIDE – PoliamidCOTTON – BawełnaNYLON – NylonSPANDEX – ElastanWOOL - Wełna